Obchodní podmínky

Reklamační řád najdete zde.

Všeobecná ustanovení

Obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.p-masiv.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti kupujícího a prodávajícího, kterým je P-masiv se sídlem U Kapličky 266, Nové Veselí , 592 14,  firma je zapsána u MěÚ Ždár nad Sázavou,odbor obecní živnostenský úřad , pod spisovou značkou MU/OŽ/850/2012/Na. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Vztahy neupravené obchodními podmínkami se řídí občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.).

Objednávka

Proces objednávky je ukončen vystavením formuláře objednávky a jeho potvrzením ze strany kupujícího. Potvrzením objednávky kupující prohlašuje, že u prodávajícího objednává v objednávce uvedené zboží, že se seznámil s podmínkami, a že s jejich ustanoveními souhlasí a považuje pro sebe za závazné. Odesláním závazné objednávky dává kupující prodávajícímu souhlas k archivaci osobních údajů o kupujícím a jeho nákupech (dále viz Ochrana osobních údajů). Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednávka zaslána. Zboží je dodáno na adresu uvedenou kupujícím na objednávce. Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit jeho cenu při převzetí od přepravce formou dobírky. Prodávající je povinen vyřídit závaznou objednávku a doručit objednané zboží dle požadavků kupujícího na udanou adresu. Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout objednávku, pokud kupující alespoň jednou neodebral zboží, popř. opakovaně bezdůvodně zboží vrátil.V případě nákupu zboží atypického rozměru a moření Vám bude zaslaná zálohová faktura ve výši 50% na objednané zboží i s potvrzenou objednávkou.

Termín dodání

Pro zboží zasílané v rámci ČR:
Většinu objednávek vyřizujeme a zboží zajištujeme vlastní dopravou, případně odesíláme do 4 týdnů od přijetí objednávky.Nebude-li možné zboží v tomto termínu expedovat, oznámíme Vám to telefonicky nebo na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce. Termín dodání u zboží na zakázku se řeší individuálně v objednávkovém řízení vzájemnou domluvou.
Termín dodání pro atypické  výrobky je 4 - 5 týdnů od data potvrzení objednávky.

Dodací podmínky

Místem plnění je adresa dodání, kterou kupující vyplnil při odesílání objednávky z našeho internetového obchodu. Dopravu kamkoliv po ČR zajišťuje prodávající prostřednictvím vlastní dopravy,případně smluvní zásilkovou službou. Ke každému zboží je vystavena a přiložena faktura s dodacím listem. Faktura slouží jako daňový doklad. Kupující svým podpisem stvrzuje převzetí zboží od dopravce.

Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží)

1.Kupující (spotřebitel) má právo na základě ustanovení odstavce 7 § 53 zákona č. 40/1964 Sb. občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů odstoupit od smlouvy do 14-ti dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí zboží poslat zpět prodávajícímu v uvedené lhůtě - předpokladem je doručení vraceného zboží prodávajícímu (určující je datum odeslání; např. datum doručení je 1.2., poslední den zboží odeslat tzn. např. podat k přepravě či osobně vrátit v sídle provozovny je 15.2.). Po obdržení vráceného zboží prodávající nejpozději do 30-ti dnů zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem.
2.V případě, že žádáte o výměnu zboží nebo vrácení peněz (viz. odst. 1), zašlete nám výrobek zpět bez známek používání, nepoškozený,nejlépe v původním obalu spolu s dodacím listem.

3.Při zasílání zpět volte vhodný obal, aby nedošlo k poškození zboží při přepravě. Vracené zboží zároveň doporučujeme pojistit.

4.Zboží poškozené při přepravě v důsledku volby nevhodného obalu nelze vyměnit nebo za takové zboží žádat vrácení peněz.

5.Zákazníkovi bude vrácena částka zaplacená za zboží ponížená o náhradu za skutečně vynaložené náklady dodavatele spojené s vrácením zboží (§53 Občanského zákoníku). Náklady spojené s vrácením zboží hradí zákazník. Zákazník nesmí zaslat zboží na dobírku. Při zaslání zboží na dobírku necháme zboží vrátit zpět.

6.Kupující nemůže odstoupit podle odstavce 8 § 53 zákona č. 40/1964 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů od kupní smlouvy na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění, na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele, na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu.

Ochrana osobních údajů

Odesláním objednávky zákazník uděluje souhlas ke zpracování osobních údajů uvedených v objednávce.Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o Ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Firma P-masiv veškeré údaje získané od zákazníků užívá výhradně pro vnitřní potřebu společnosti a neposkytuje je třetím osobám. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro bezproblémové doručení zboží. Bez výslovného souhlasu zákazníků nakládá společnost P-masiv s jejich osobními údaji pouze a výhradně v rozsahu, který připouští zákon o Ochraně osobních údajů, a to především v § 5 odst. 2 písm. b) a v § 5 odst. 6.Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Data jsou uchovávána na zálohovaných serverech v majetku společnosti, které nejsou sdíleny s aplikacemi třetích osob.

Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky kupujícím. Odesláním elektronické objednávky kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, též platnou cenu objednaného zboží uvedenou v katalogu Internetového obchodu www.p-masiv.cz nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.
Tyto podmínky vstupují v platnost dne 1.1.2013

Reklamace

Reklamační řád vychází ze zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku. Reklamaci lze provést pouze v případě, že je zboží v záruční době. Délka záruční doby je dva roky, není-li uvedeno jinak v katalogu zboží.Firma P-masiv si zakládá na dobré pověsti a postupuje vstřícně ve všech oprávněných případech reklamace. Záruka nezahrnuje kromě dalších tyto případy:

  • zboží bylo reklamováno po záruční době
  • zboží bylo narušeno silou či jiným nešetrným zacházením, např. poškrábáno
  • zboží bylo neodborně instalováno, upravováno či opravováno
  • zboží bylo používáno v rozporu s adekvátním účelem

Prodávající rozhodne o reklamaci nejpozději do 7 pracovních dnů a vyrozumí o způsobu řešení kupujícího. Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Pokud došlo k poškození zboží při přepravě, nárok na uplatnění reklamace zaniká. Tyto škody je nutno řešit při převzetí od pracovníka zvoleného dopravce.

Reklamaci řešte e-mailem nebo telefonicky na:
mail: info@p-masiv.cz 
tel.+420 777 062 638


Reklamační řád najdete zde.

Proč vlastně my?

  • Kvalitní vlastní česká výroba
  • Léta praxe a zkušeností
  • Pečlivě vybrané dřevo
  • Plníme termíny
  • Montáž, likvidace, A-Z
Přečtěte si o nás více

Sledujte akční nabídky